Detaljplanen för Alsike Nord etapp1 antogs under våren 2013.
Etappen innehåller mark för ca 300-450 bostäder, centrumverksamhet samt skolomsorg. Området är ca 30 ha stort varav hälften utgör byggbar mark. Planen innehåller flera lekplatser samt en brukspark med möjlig pulkabacke.

Utbyggnaden av samtliga lokalgator samt Brunnbyvägens förlängning med anslutning till Björkkällevägen har avslutats. Under "skede 1" utfördes arbeten med att dra ledningar för vatten och avlopp samt fibernät i gatan som sedan avslutas med ett första lager asfaltsbeläggning.
Under 2017 utfördes "skede 2" arbeten vilket innebär en slutbeläggning av asfalten med ytterligare ca 5-11 cm. Vissa vägar försågs även med trottoarer.

Bruksparken är en oas i området som förutom en grillplats med väderskydd även innehåller ett mindre utegym. Inte långt från Bruksparken ligger även en lekpark.