Alsike Fastighets AB äger mark på båda sidorna av järnvägen. Den planläggning och utbyggnad av Alsike som genomförts har framför allt fokuserats på den östra sidan. Utbyggnaden har bestått av tre större områden; Östra Brännkärr, Boängsåsen och Alsike Nord etapp 1. Det senaste området inom etapp 1 innehöll ca 350-400 bostäder.

Planarbete med det framtida Alsike Nord etapp 2 är under arbete och avser tre olika delområden som benämns Alsike Nord etapp 2a, 2b respektive 2c. Den tänkta planen för hela området avser möta behovet av en mer stadslik bebyggelse i närheten av järnvägen och den framtida tågstationen för att sedan plana ut i lägre bebyggelse med småhustomter i dess utkant.

 

Hela området Alsike Nord etapp 2 planeras innehålla en blandning av bostäder i form av villor, stadsradhus, flerbostadshus och plats för olika verksamheter. För att skapa en centrumkänsla närmast järnvägsstationen planeras det området med en ökad byggnadstäthet och byggnadshöjd.
Alsike Nord etapp 2a (ANE2a) ligger norr om Brunnbyvägen i direkt anslutning till Alsike Nord etapp 1.
Alsike Nord etapp 2b (ANE2b) ligger söder om Brunnbyvägen mellan Adolfsbergsskolan och Norra Alängsvägen och omfattar ett mindre bostadskvarter samt en koncept-sporthall till skolan. Planen planeras att utställas till granskning maj/juni 2020.
Alsike Nord etapp 2c (ANE2c) är den största planen och innehåller flest bostäder och ligger norr om Brunnbyvägen och längs med Björkkällevägen. Denna detaljplan har senarelagts i väntan på Trafikverkets förslag om placering av Alsike station.