Bolagets uppdrag är att planlägga, anlägga kommunalteknisk infrastruktur samt förvärva och sälja tomt och kvartersmark i Knivsta kommun. I nuläget äger bolaget företrädesvis mark för exploatering i Alsike.

På beställning från kommunen bygger bolaget kommunaltekniska anläggningar i enlighet med upprättat exploateringsavtal. Vidare har bolaget i uppgift att sälja byggklara tomter. Intentionerna är att exploateringsområden skall innehålla olika slag av bostäder t.ex. småhus, rad- & kedjehus samt flerbostadshus. Utrymme skall även ges för samhällsservice i form av t.ex. skolor, rekreation, handel och service.

Bolaget skall även verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på kunskapsintensiva företag och verksamheter.

 

Ägare
Alsike Fastighets AB ägs till 100% av Kommunfastigheter i Knivsta AB, som i sin tur ägs till 100% av Knivsta kommun

Styrelse
Bolagets styrelse består av 8 ledamöter, 5 ordinarie och 3 ersättare.
Ledamöterna utses av Knivsta kommunfullmäktige vart fjärde år efter det att allmänna val hållits.

Ordförande Susanne Jakobsson
vice Ordförande Gunnar Orméus
Ledamöter Benny Borgman
  Pierre Jansson
  Gunnar Gidlund
Ersättare Kerstin Umegård
  Nina Broman
  Anna Koskela Lundén