Alsike Nord Etapp 2

Hela detaljplanen, Alsike Nord etapp 2, som var ute på samråd under hösten 2018 har delats upp i tre delar.

deltaljplanebild ANE2a

Alsike Nord etapp 2a
ANE2a ligger norr om Brunnbyvägen och väster om den planerade bussgatan som återfinns inom etapp 2 som helhet. ANE2a omfattar en större skoltomt samt småskalig bostadsbebyggelse. Planen antogs av Kommunfullmäktige den 25 november 2020. Detaljplanen överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen. Inget besked har ännu inkommit från domstolen.

Alsike Nord etapp 2b
ANE2b ligger söder om Brunnbyvägen mellan Adolfsbergsskolan och Norra Alängsvägen och omfattar ett mindre bostadskvarter samt en koncept-sporthall till skolan. Planen har antagits av Kommunfullmäktige och vann laga kraft den 26 november 2020.

Under hösten påbörjar Kommunfastigheter byggnationen av koncept-sporthallen, Idrottshall Adolfsberg.
Hallen beräknas stå klar höstterminen 2022.

Alsike Nord etapp 2c
ANE2c, som är den största detaljplanen, innehåller flest bostäder och ligger norr om Brunnbyvägen och längs med Björkkällevägen. Denna detaljplan har senarelagts i väntan på Trafikverkets förslag om placering av Alsike station.